::Falsafah Pendidikan Malaysia::

Photobucket
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

::Ukhuwwah Selamanya::

Monday, April 13, 2009

PENGENALAN
Dalam arus pendidikan di Malaysia pada masa kini, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai agen perubah bagi masyarakat dalam sesebuah negara. Pendidikan merupakan kayu pengukur kedudukan seseorang dalam masyarakat, menentukan tahap keilmuan yang dimiliki, serta berperanan dalam banyak perkara, khususnya sebagai garis panduan dan juru pandu masyarakat ke arah kehidupan yang lebih bertamadun. Justeru, pihak Kementerian Pelajaran telah mewujudkan pelbagai inisiatif dalam meningkat dan memartabatkan profesion keguruan supaya para guru mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia dan berkeupayaan memberikan sumbangan kepada kemakmuran negara.
Jika dilihat kepada maksud pendidikan menurut perspektif Islam, Khurshid Ahmad menyatakan bahawa ia adalah satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif, fizikal dan roh untuk melahirkan insan yang berperikemanusiaan. Al-Qaradhawi pula menjelaskan bahawa pendidikan dalam Islam ialah pendidikan yang menumpukan kepada segala aspek kehidupan manusia, termasuklah pendidikan akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan perilaku. Dari segi falsafah, pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia, iaitu proses memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia (conscientization) tentang fizikal dan metafizikal (Tuhan, manusia dan alam).
Justeru, berdasarkan takrifan-takrifan ini, pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses menyempurna dan melengkapkan diri pelajar dengan aspek-aspek kognitif, psikomotor dan afektif supaya pelajar dapat mengaplikasi segala ilmu yang diterima itu sebagai suatu panduan dalam kehidupan.
Oleh yang demikian, seseorang guru itu tidak dapat tidak mestilah terlebih dahulu mempersiapkan diri dan membuat perancangan yang teliti sebelum menyampaikan sesuatu pelajaran. Keadaan ini adalah bagi memastikan para pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan baik dan berkesan serta ketiga-tiga aspek kognitif, psikomotor dan afektif berjaya diterapkan ke dalam diri pelajar. Di sinilah sesuatu Rancangan Pengajaran memainkan peranan yang penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru yang berpengalaman mahupun yang tidak berpengalaman tetap perlu membuat perancangan. Perancangan yang berkesan akan menjamin pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.
Pada permulaan tahun, setiap guru perlu menyediakan rancangan kerja untuk tempoh mengajar selama setahun. Ia merupakan suatu rancangan yang disediakan oleh guru sebagai panduan bagi pelaksanaan pengajaran-pembelajaran. Rancangan ini mengandungi topik-topik pelajaran dan aktiviti-aktiviti pelajar yang akan dijalankan. Ia disediakan berdasarkan sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar, bertujuan mencapai pembelajaran yang maksimum.
Di sini, jelaslah bagi kita bahawa penyediaan Rancangan Pengajaran adalah penting kerana:
i. Merupakan suatu panduan kepada guru dalam mengajar topik-topik yang akan disampaikan.
ii. Pemesongan topik dan objektif pembelajaran dapat dielakkan.
iii. Pengajaran dapat dipermudahkan kerana bahan dan alat bantu mengajar telah pun dirancang.
iv. Susunan topik-topik pelajaran adalah teratur dan mengikut prinsip pengajaran yang sebenar.
v. Membolehkan guru pengganti mengambil alih tugas dengan mudah.
vi. Penyampaian topik-topik yang telah lepas dan yang akan datang boleh disemak dengan adanya rancangan kerja.
vii. Membantu guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama dalam bilik darjah yang berlainan membuat penyelarasan dengan tujuan mengadakan ujian yang sama.

Justeru, penyediaan Rancangan Pengajaran memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijayakan. Hal ini adalah kerana kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi dan memberi kesan terhadap penerimaan pelajaran yang diajar dalam kalangan pelajar.

TUJUAN DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM
• Tujuan pendidikan Islam
Al-Ibrashy (1976) menegaskan bahawa tujuan pendidikan Islam bukanlah memenuhi otak pelajar dengan berbagai-bagai maklumat atau mengajar mereka dengan pelbagai mata pelajaran yang mereka tidak tahu sebelumnya, tetapi tujuan sebenarnya ialah mendidik mereka supaya berakhlak mulia, mendidik roh supaya halus dan sempurna, mengasuh mereka melakukan yang baik, terhormat dan mulia, membiasakan mereka dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan yang berfaedah.
Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan Islam pada umumnya ia lebih kepada menyampaikan maklumat, sebab itu ia disebut proses pengajaran dan pembelajaran dan tidak pernah pun disebut proses pendidikan. Melihatkan keruntuhan akhlak di kalangan pelajar Islam yang begitu hebat dewasa ini, pendidikan Islam perlu disemak semula khasnya dalam bidang penyampaian dan perkaedahan serta penghayatan.
Dalam mata pelajaran pendidikan Islam, guru bukan sahaja memberi ilmu agama malah guru haruslah mendidik pelajar dengan nilai-nilai Islam. Guru pendidikan Islam juga sentiasa menasihatkan dan mendidik pelajar supaya mereka menjadi manusia yang baik dan soleh.
Pelaksanaan pendidikan Islam juga bertujuan supaya setiap pelajar dapat mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Islam di dalam kehidupan mereka. Pelajar haruslah di didik supaya berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Ini kerana, walaupun pelajar mendapat keputusan yang baik dalam mata pelajaran pendidikan Islam tetapi tidak berakhlak mulia merupakan satu kegagalan dalam pendidikan Islam.
• Matlamat Pendidikan Islam
Pendidikan Islam ialah pendidikan yang bersumberkan al-Quran dan hadis. Oleh itu, matlamat pendidikan tersebut hendaklah disesuaikan dengan kedua-dua sumber tersebut. Matlamat pendidikan Islam adalah lebih luas dan syumul, ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa, negeri dan bangsa sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat.
Matlamat pendidikan Islam juga adalah untuk melahirkan khalifatullah yang mempunyai perkembangan yang seimbang. Keseimbangan pembangunan manusia ini perlu berasaskan kepada aspek kerohanian kerana dengan kerohanian manusia yang dididik tersebut akan patuh dan taat kepada hukum yang disyariatkan oleh Allah S.W.T. Proses membangunkan insan perlulah secara menyeluruh dari semua aspek kehidupan.
Imam al-Ghazali menjelaskan matlamat pendidikan sebagai:
“ Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperoleh kedudukan, bermegah-megah dan berlumba-lumba .”
Sebagai seorang ahli tasawuf, al-Ghazali menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenal “pencipta” dan matlamat ilmu yang sebenarnya yang membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah. Jika pendidikan yang selain taqarraillallah, adalah bukan objektif pendidikan Islam.
Matlamat pendidikan Islam menjurus kepada matlamat hidup manusia itu sendiri yang dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Maksudnya: “ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu ”.

Dan firmanNya lagi:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
Maksudnya: “ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ”.
Kesimpulannya, matlamat pendidikan Islam adalah untuk memastikan perhambaan yang tulen semata-mata kepada Allah baik diperingkat individu, masyarakat atau kemanusiaan seluruhnya. Tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan alam mengikut syariat Ilahi, melihat kebahagiaan hidup umatnya di dunia dan di akhirat. Ini merupakan rahmat Allah kepada hambaNya yang mematuhi petunjukNya.

PERANCANGAN PENGAJARAN

Persediaan mengajar merupakan satu dokumen perancangan pengajaran. Dokumen ini mengandungi maklumat lengkap mengenai pelaksanaan sesuatu pengajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Persediaan mengajar yang disediakan dengan baik akan membantu guru dalam melaksanakan pengajaran bagi mencapai objektif yang ditetapkan, menjadi asas penilaian kualiti pengajaran pembelajaran dan merancang tindakan susulan untuk melaksanakan penambahbaikkan pengajaran dan pembelajaran.

Untuk menyediakan sesuatu rancangan kerja yang baik dan berguna, guru haruslah menyedari kepentingan rancangan kerja terhadap pengajarannya. Di samping itu, dia harus boleh mentafsirkan sukatan pelajaran mata pelajaran yang di ajarnya. Selain itu, guru juga di kehendaki menentukan suatu format rancangan kerja yang sesuai untuk digunakan semasa menyediakan rancangan kerjanya .

Guru perlu membuat perancangan bagi proses pengajarannya. Perancangan sebelum proses pengajaran merujuk kepada keputusan yang dibuat mengenai mengelola, melaksana dan menilai pengajaran (Burden & Byrd, 1999). Perancangan yang teliti dan komprehensif akan memberi kesan yang positif kepada pembelajaran pelajar. Perancangan juga akan memastikan setiap minit dalam tempoh pengajaran guru sepanjang tahun memberi kesan yang bermakna kepada guru dan murid. Isi kandungan dan bahan yang hendak disampaikan perlu lengkap dan menepati kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang telah ditentukan.

Melalui perancangan yang teliti, guru dapat menentukan jarak, urutan dan penekanan pada isi pelajaran. Selain itu, perancangan mengajar melalui penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran juga perlu dibuat bagi memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

RANCANGAN KERJA

Rancangan Kerja adalah perancangan yang disediakan secara sistematik oleh seseorang guru mata pelajaran dengan berpandukan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Rancangan ini akan menjadi rujukan guru mata pelajaran berkenaan atau guru lain yang menggantikannya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Rancangan Kerja biasanya dibuat untuk setahun (Rancangan Kerja Tahunan), mengikut penggal (Rancangan Kerja Penggal) dan minggu (Rancangan Kerja Mingguan), dan dari hari ke hari (Rancangan Kerja Harian / Persediaan Mengajar).

KEPENTINGAN RANCANGAN MENGAJAR

Rancangan pengajaran pada asasnya merupakan catatan mengenai perancangan yang berkaitan sesi pengajaran. Bagi guru-guru, rancangan pengajaran haruslah disiapkan dengan baik dan tersusun sebelum sesi pengajaran dimulakan. Rancangan pengajaran yang disiapkan dengan sempurna dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan dengan sendirinya menjadikan proses pengajaran berjalan dengan sempurna juga. Selain itu, rancangan pengajaran yang baik juga dapat mengelak atau mengurangkan berlakunya kesilapan yang boleh mengganggu proses pengajaran. Pada asalnya rancangan pelajaran diperlukan dengan tujuan:

• Melatih guru merancang semua kompenan yang patut diwujudkan dalam sesi pengajaran.
• Melatih guru berfikir secara mendalam tentang isi, bahan dan langkah-langkah pengajaran dan kemudian merangka dan menyusunnya secara teratur sebelum pengajaran sebenar disampaikan.
• Membantu guru menjangka dan kemudian meninjau masalah yang mungkin dihadapi dan membina rancangan penyelesaian masalah.
• Menentukan isi dan langkah pengajaran, terutamanya isi dan memastikan isi dan langkah yang penting tidak tercicir.
• Menentukan pengajaran yang disampaikan mempunyai objektif tertentu yang sudah dirancang dan sudah dijangka dapat dicapai bagi mengelakkan berlakunya pengajaran yang tidak berfokus.
• Menentukan fokus yang jelas dalam pengajaran.
• Memberikan panduan kepada guru mengenai isi, bahan dan langkah pengajaran yang sedia teratur semasa pengajaran dijalankan.
• Membantu penyelia menelah kesukaran dan masalah yang akan dihadapi guru pelatih dan kemudian memberi bimbingan yang diperlukan sebelum dan selepas pengajaran .
• Daripada segi profesionalisme, guru perlu bertanggungjawab terhadap tindak tanduknya melalui rekod atas apa-apa yang dilakukannya.
• Membolehkan guru merancang pengajarannya secara lebih sistematik dan teratur serta memenuhi kehendak sukatan pelajaran.
• Membantu guru menentukan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan objektif pengajaran.
• Memberi keyakinan kepada guru-guru terutamanya guru-guru baru.
• Memastikan guru tidak menyeleweng dalam pengajaran.
• Membolehkan sukatan pelajaran dihabiskan mengikut jadual.
• Memudahkan guru lain mengambil alih kelas berkenaan.
• Sebagai suatu dokumen rasmi yang akan dirujuk dan disemak oleh pihak pengurusan sekolah, jemaah nazir dan pegawai-pegawai jabatan pendidikan dan kementerian pendidikan.
• Membolehkan guru menentukan objektif pengajaran yang sesuai dengan sukatan pelajaran dan kebolehan pelaja
• Membantu guru mengawal kelas.
• Membantu guru membuat penggabung jalinan dan penyerapan secara terancang.

MENYEDIAKAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN / PERSEDIAAN MENGAJAR

Guru juga perlu merancang dan menyediakan persediaan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Sebaik-baiknya persediaan ini dibuat sehari sebelum pengajaran bermula bagi membolehkan guru betul-betul bersedia dengan kaedah, aktiviti dan contoh serta bahan atau sumber yang sesuai bagi memenuhi objektif ditetapkan.

PERINGKAT-PERINGKAT PERSEDIAAN MENGAJAR / RANCANGAN MENGAJAR

Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan mengajar, perancangan penyampaian pengajaran dan perancangan penilaian.

PERANCANGAN PENGAJARAN

Perancangan adalah proses pertama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi aktiviti-aktiviti penentuan topik dan isi yang hendak disampaikan, kebolehan sedia ada murid-murid serta objektif pengajaran yang hendak dicapai selepas sesuatu aktiviti pengajaran. Perancangan merupakan bahagian yang penting dalam proses pengajarannya, kerana sesuatu perancangan yang baik dan rapi jika dilaksanakan dengan betul akan menghasilkan pencapaian objektif pengajaran yang optimum .

Pada peringkat ini, beberapa perkara perlu di kumpul atau disediakan oleh guru bagi merancang penyampaiannya secara lebih efektif. Perkara-perkara tersebut ialah maklumat mengenai murid, kelas dan mata pelajaran, topik aktiviti, pengetahuan sedia ada dan objektif pengajaran dan pembelajaran.


a. Maklumat Umum
Maklumat umum yang perlu diketahui ialah kelas (tahun/tingkatan), tahap, masa, bilangan dan purata umur murid. Guru perlu tahu kelas yang akan diajar kerana kelas yang berbeza biasanya menunjukkan tahap kebolehan yang berbeza. Masa atau waktu pengajaran pula akan membezakan kesediaan pelajar dan guru perlu merancang aktiviti yang sesuai. Misalnya waktu pertama dan kedua (pagi) dan waktu terakhir (tengah hari). Murid biasanya lebih cergas dan lebih bersedia menerima pelajaran daripada waktu tengah hari. Tempoh waktu pengajaran sama ada satu waktu atau dua waktu berkembar dan pengetahuan mengenai bilangan dan purata umur pelajar juga akan membantu guru merancang aktiviti yang bersesuaian.

b. Topik dan Isi
Topik dan isi yang hendak disampaikan dalam proses pengajaran dan kemahirannya haruslah mengikut kurikulum yang dipilih daripada buku teks yang disediakan, kerana isi pengajaran terkandung dalam buku teks yang diakui oleh Kementerian Pendidikan adalah dirancang mengikut kurikulum tertentu. Walau bagaimanapun seseorang guru itu boleh memilih sendiri isi pelajaran daripada sumber-sumber lain sebagai bahan tambahan. Isi pelajaran tambahan ini biasanya disampaikan dalam bentuk aktiviti pengayaan, pemulihan dan pengukuhan

Guru juga perlu tahu topik serta subtopik yang akan diajar serta aktiviti yang berkaitan dengan topik tersebut supaya guru dapat merancang kesesuaian tempoh masa, strategi pengajaran, sumber atau alat bantuan mengajar yang berkaitan. Ia jiga dapat membantu guru dalam menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran.

c. Pengetahuan Sedia Ada
Menentukan kebolehan sedia ada murid dalam pengajaran adalah sangat penting khasnya digunakan untuk merancang strategi pengajaran yang berkesan. Murid-murid tidak akan boleh belajar dengan berkesan sekiranya mereka tidak diajar menulis perkataan sebelum mereka menguasai kemahiran menulis huruf abjad. Demikian juga bagi murid-murid yang belum menghafal sifir darab dengan betul diajarkan dengan operasi bahagi. Oleh itu dalam usaha menyediakan isi pengajaran untuk disampaikan dengan berkesan guru haruslah menentukan kebolehan murid yang sedia ada terlebih dahulu. Isi pengajaran baru yang hendak disampaikan hendaklah disediakan berdasarkan kebolehan murid yang sedia ada. Dengan cara yang demikian, barulah murid dapat belajar mengikut kebolehan mereka .

Pengetahuan sedia ada merujuk kepada pengalaman, pengetahuan dan kebolehan yang sudah ada pada murid sebelum pelajaran baru yang dirancang oleh guru. Pengetahuan ini boleh merujuk kepada topik-topik yang sudah disampaikan kepada murid sebelum ini, mungkin melalui mata pelajaran yang berlainan atau tahun yang berlainan, dan juga pengalaman murid sendiri. Pengetahuan sedia ada murid akan membantu guru mengaitkannya dengan pelajaran baru (biasanya dalam set induksi), dalam menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran, memilih bahan atau sumber pengajaran dan memilih strategi dan kaedah yang sesuai.

d. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran
Sebelum seseorang guru itu menyampaikan sesuatu pengajaran ia mestilah mengetahui apa yang ingin dicapainya dalam pelajaran itu. Taraf pencapaian ini dapat ditunjukkan dengan jelas sekiranya keputusan dan kesan pengajaran itu dinyatakan mengikut perlakuan dan prestasi murid selepas pengajaran itu. Justeru itu, sesuatu penyataan objektif itu bukan sahaja membayangkan kehendak pengajaran guru dan pencapaian murid, bahkan menuju ke arah tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks KBSR dan KBSM, penentuan objektif pengajaran biasanya berdasarkan kemahiran yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran serta kebolehan murid yang sedia ada. Isi pelajaran yang kemudian dipilih dan dirancang untuk disampaikan akan berdasarkan kepada objektif pengajaran yang telah ditentukan

Objektif pengajaran ialah suatu keterangan mengenai ’performance’ yang perlu ditunjukkan oleh pelajar sebelum dianggap berupaya (compotent). Ia adalah huraian cadangan hasil daripada pengajaran dan bukannya proses pengajaran (Mager 1990). Objektif ini perlu bagi seseorang guru menentukan kandungan dan prosedur pengajaran, menyusun strategi dan aktiviti dan menilai serta mengukur keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bagi mata pelajaran yang berkaitan dengan kesenian seperti Pendidikan Seni dan Muzik, guru perlu mengambil kira objektif yang berbentuk ekspresif. Objektif juga perlu dipelbagaikan bagi kelas yang muridnya mempunyai pelbagai keupayaan.

PENENTUAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penentuan strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada pemilihan strategi yang sesuai dengan tujuan untuk memperolehi hasil pencapaian objektif pengajaran dalam peringkat optimum. Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh ditentukan berdasarkan kaedah dan teknik pengajaran seperti kaedah demonstrasi, penyoalan, perbincangan dan lain-lain. Di samping itu, kaedah keseluruhan kelas, kaedah kumpulan dan kaedah individu juga harus diambil kira semasa menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Secara am, tujuan menentukan strategi ini adalah untuk membolehkan murid-murid melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran mereka serta menguasai kemahiran dengan berkesan.

PENENTUAN MASA

Penentuan masa dalam sesuatu waktu pelajaran biasanya diagihkan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti set induksi, penyampaian guru, aktiviti guru dan murid, aktiviti pembelajaran murid serta penutup. Oleh kerana aktiviti pengajaran dan pembelajaran masa kini berorientasikan murid sebahagian besar peruntukan masa dalam setiap waktu pelajaran dalam setiap waktu pelajaran hendaklah diagihkan kepada aktiviti pembelajaran murid sendiri secara am, masa yang diperuntukan bagi guru mengajar hendaklah dikurangkan seboleh-bolehnya tidak melebihi satu pertiga daripada waktu pelajaran.

PEMERINGKATAN ISI

Dalam proses penyampaian, isi pelajaran yang telah dipilih hendaklah disampaikan mengikut urutan yang sesuai. Ini boleh dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip pengajaran berikut iaitu:

1. Daripada mudah kepada komplek.
2. Daripada dekat kepada jauh.
3. Daripada kronkrit kepada abstrak.
4. Daripada pengetahuan sedia ada kepada pengetahuan baru yang hendak dipelajari.
5. Daripada kemahiran sedia ada kepada kemahiran baru yang hendak dipelajari.

Tujuan utama menyusun isi pelajaran mengikut prinsip-prinsip pengajaran adalah untuk memudahkan serta mempertingkatkan kefahaman murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
PEMILIHAN SUMBER

Pemilihan sumber dalam proses penyampaian merujuk kepada penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai. Penggunaan bahan bantu mengajar memainkan peranan yang penting dalam usaha membentuk konsep yang tepat daripada isi pelajaran yang sedang disampaikan dengan menggunakan prinsip pengajaran daripada konkrit kepada abstrak. Perlu diingatkan bahawa sumber pelajaran tidak terhad kepada buku teks, kapur dan papan tulis sahaja. Sumber pelajar juga boleh termasuklah carta, gambarajah, bahan-bahan konkrit, TV, model, spesimen dan sebagainya. Dengan pemilihan sumber yang sesuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih seronok dan berkesan .

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN DOMAIN PEMBELAJARAN

Penulisan objektif pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat berdasarkan kepada tiga domain iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor.


a. Domain Kognitif
Objektif pengajaran dan pembelajaran domain kognitif menegaskan hasil intelek seperti pengetahuan dan pemahaman sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara dan prosedur serta kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Hasil pembelajaran yang diharapkan boleh dikategorikan kepada enam kategori Taksonomi Bloom iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis dan penilaian.

b. Domain Afektif
Objektif pengajaran dan pembelajaran domain afektif merupakan objektif yang menegaskan aspek rohani dan emosi seperti sikap, nilai, dan perasaan.

c. Domain Psikomotor
Objektif pengajaran dan pembelajaran domain psikomotor pula menegaskan tingkah laku atau kemahiran pergerakan seperti menulis, melukis, memasak, menjahit, memasang, bermain, berenang dan mengoperasi mesin dan alat.

PENERAPAN NILAI

Nyatakan nilai-nilai murni yang berkaitan (yang hendak diterapkan) dengan isi kandungan yang hendak disampaikan.

KONSEP UTAMA
Nyatakan konsep-konsep utama yang hendak disampaikan yang berkaitan dengan tajuk pelajaran.PENGETAHUAN SEDIA ADA
Nyatakan pengetahuan atau maklumat yang sudah sedia ada pada murid-murid sebelum pelajaran pada hari itu. Pengetahuan ini boleh merujuk kepada topik-topik yang sudah disampaikan kepada murid sebelum ini, mungkin mata pelajaran yang berlainan dan juga pengalaman murid sendiri.

ALAT BANTU MENGAJAR
Nyatakan dengan terperinci alat atau bahan bantu mengajar yang digunakan bagi membantu pengajaran guru selain kapur dan papan hitam/hijau seperti carta, peta, gambar dan gambar rajah

RUJUKAN GURU
Nyatakan mengikut teknik penulisan rujukan yang betul, buku-buku yang menjadi bahan rujukan guru.

PERANCANGAN PENYAMPAIAN PENGAJARAN
Terdapat tiga komponen utama dalam perancangan penyampaian pengajaran iaitu induksi set, langkah perkembangan dan penutup. Dalam merancang kedua-dua komponen ini, beberapa perkara lain perlu difikirkan dan diambil kira oleh guru seperti kaedah dan teknik pengajaran serta pembelajaran yang sesuai, masa, pemeringkatan isi, pemilihan dan penyediaan sumber, bahan dan alat serta aktiviti yang sesuai. Guru juga perlu bersedia menjaga kualiti pengajarannya.

a. Induksi Set
Induksi set merupakan kaedah atau cara seseorang guru memulakan pengajaran. Induksi set yang baik akan dapat menarik perhatian murid kepada pelajaran, bersedia menerima pelajaran baru dan menggalakkan pembelajaran murid. Seseorang guru perlu merancang induksi set yang kreatif, menarik dan berkaitan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Guru boleh menjalankan induksi set dengan pelbagai cara seperti menggunakan alat atau bahan bantu mengajar, bersoal jawab dan mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada atau isi pelajaran lepas. Masa yang digunakan bagi induksi set biasanya adalah antara tiga hingga lima minit.

b. Langkah-Langkah Perkembangan
Selepas menyediakan murid kepada pelajaran melalui induksi set, guru meneruskan pelajaran dengan menyampaikan isi kandungan sebenar kepada murid. Penyampaian pengajaran yang berkesan akan menggalakkan pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan. Guru perlu merancang dengan teliti penyampaian pengajarannya. Antara perkara yang perlu diambil kira dalam membuat perancangan ialah kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan, pengurusan masa, pemeringkatan isi, pemilihan sumber, alat atau bahan, serta aktiviti-aktiviti yang sesuai.


KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Antara kaedah yang telah dinyatakan dalam RPH berkaitan khutbah Jumaat ialah:-

1. Kaedah Hafalan

Contohnya guru membacakan dalil kewajipan Khutbah Jumaat dengan jelas. Kemudian guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. Manakala murid-murid yang lain pula diminta mengikut bacaan dalil kewajipan Khutbah Jumaat dengan suara yang kuat sambil melihat slide. Semua ini antara tujuannya supaya pelajar dapat mengingat dalil tersebut.

Kaedah hafalan merupakan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang banyak melibatkan ingatan secara langsung. Kaedah ini dianggap penting untuk menguat dan mengembangkan ingatan dan ia memerlukan kesungguhan dan ketekunan bagi mengingatkan apa yang dipelajari melalui lisan dan bertulis.

Kaedah hafalan merupakan kaedah pembelajaran yang penting dalam pendidikan Islam. Kaedah ini digunakan dalam pengajaran al-Quran. Pada peringkat hafalan, guru tidak menghuraikan maksud disebabkan ketidakmampuan kanak-kanak memahaminya.

2. Kaedah Syarahan / Kuliah

Contohnya guru menerangkan definisi Khutbah Jumaat kepada murid.

Kaedah kuliah atau syarahan merupakan kaedah penyampaian pengajaran yang umumnya digunakan di pusat pengajian tinggi. Pada hari ini, kaedah tersebut semakin popular. Kaedah ini merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi huraian, penjelasan serta penerangan daripada pihak pelajar.

3. Kaedah Soal Jawab

Contohnya guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? Lalu, murid-murid pun memberikan pelbagai jawapan. Jawapan yang tepat adalah tentang khutbah Jumaat.

Kaedah ini adalah sejenis kaedah interaksi pengajaran dan pembelajaran antara guru dengan pelajar. Tujuan kaedah ini adalah untuk merangsang pemikiran. Menyoal merupakan sebahagian daripada setiap interaksi pengajaran dan pembelajaran antara guru dengan pelajar. Soal jawab dapat dilakukan sepanjang masa pengajaran, sama ada pada peringkat awal, tengah ataupun akhir bagi menguji dan menilai tahap kognitif pengetahuan ataupun pemahaman. Menurut Salihan Slais (1993), kaedah ini dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Fenomena ini akan dapat menumpukan perhatian dan fikiran tentang apa yang diingati.

4. Kaedah Perbincangan

Contohnya Murid diminta berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan rukun Khutbah Jumaat.

Tujuan kaedah ini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran adalah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik yang sudah ditentukan akan berlaku. Kaedah ini juga bertujuan bagi menggalakkan perkembangan mental para pelajar.

Tujuan perbincangan hendaklah jelas dan guru perlu memberitahu pada pelajar sebelum memulakan perbincangan supaya pelajar dapat membuat persediaan dan matlamat perbincangan dapat dicapai. Kemudian guru mengemukakan tajuk. Semangat kerjasama juga dapat dipupuk dalam diri pelajar. Peranan guru menerusi kaedah ini adalah bagi merancang ataupun menentukan semua isu utama dalam topik yang akan dibincangkan. Guru juga perlu memastikan setiap pelajar berpeluang memberikan pendapat ataupun mengemukakan soalan.

5. Kaedah Permainan

Contohnya guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab teka silang kata. Teka silang kata juga sebenarnya merupakan salah satu daripada kaedah permainan.
Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. Permainan adalah satu cara bagi melatih pelajar memperoleh sesuatu maklumat berdasarkan pada mesej yang tersirat di sebalik permainan yang dijalankan. Kaedah bermain sesuai untuk pendidikan pra sekolah dan sekolah rendah. Kaedah ini boleh digunakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Ia dapat menjadikan pengajaran di sekolah menjadi menarik dan praktis.

Permainan merupakan satu cara melatih murid sebagai seorang manusia dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Kanak-kanak akan memperoleh pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat, tujuan dan tahap mereka. Kaedah permainan bukan sahaja dapat menghiburkan hati pelajar malah turut membantu mereka bagi menguasai pemahaman berkaitan sesuatu pengajaran yang disampaikan oleh guru.

Antara kelebihan kaedah ini ialah:
1) murid tidak berasa bosan
2) melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka
3) guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain

Kelemahan kaedah ini pula ialah:
1) menambah atau membebankan guru untuk menyediakan ABM
2) Tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini
3) Menambahkan penggunaan wang sekolah

6. Kaedah Latih Tubi

Contohnya guru meminta murid mendengar rakaman tentang Khutbah Jumaat dan meminta murid menyenaraikan rukun Khutbah Jumaat yang terdapat dalam rakaman tersebut. Di akhir pengajaran, guru telah memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah.

Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam kaedah latih tubi. Ia adalah corak pengajaran bagi memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Demikian juga kemahiran pergerakan otot. Contohnya membaca al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini.

Ia adalah kaedah latihan yang bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. Kaedah latih tubi dapat dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis ataupun secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Manakala latih tubi secara pertanyaan terus pula adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas. Kemudian pelajar dikehendaki menjawab setiap soalan yang dikemukakan oleh guru.

7. Kaedah Bercerita

Contohnya selepas menayangkan video berkaitan Khutbah Jumaat, guru boleh bercerita tentang suasana khutbah Jumaat.

Dalam pedagogi, guru dilatih supaya dapat menguasai prinsip-prinsip bercerita untuk disesuaikan dengan orang yang mendengar cerita tersebut. Bercerita sahaja tanpa menguasai prinsip-prinsip dan kemahiran tertentu adalah sia-sia kerana tidak akan memberi kesan.

Dalam pendidikan Islam, guru yang hendak bercerita mestilah ikhlas dan bercerita semata-mata kerana Allah untuk mendidik pendengar supaya berakhlak mulia. Oleh yang demikian, sewajarnya cerita-cerita yang dipilih itu adalah cerita-cerita yang baik dan banyak memberikan contoh teladan. Pencerita pula mestilah orang yang dapat dijadikan teladan. Janganlah teladan baik yang diceritakan itu tidak pula tergambar pada sahsiah guru di samping penggunaan bahasa dan gaya yang sesuai.

Ia adalah satu kaedah yang berkesan bagi digunakan oleh setiap guru dalam pengajaran. Tujuan kaedah ini adalah melatih kemahiran mendengar di kalangan pelajar di samping mengulang sebut fakta daripada cerita yang disampaikan oleh guru.
8. Kaedah Ulangan

Contohnya guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru.

Kaedah ulangan ialah melakukan pembacaan ataupun mengingat sesuatu perkara secara berulang kali ataupun berterusan. Kaedah ini menajamkan daya ingatan dan menambahkan kefahaman pelajar apabila diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini berpusatkan pelajar dan guru. Guru akan menggunakan kaedah ini dengan cara mengulangkaji pelajaran yang lepas, sama ada bertanya kepada guru ataupun persendirian.ALAT BANTU MENGAJAR YANG DIGUNAKAN

Antara alat bantu mengajar yang telah dinyatakan dalam RPH berkaitan khutbah Jumaat ialah:-

1. Tayangan Video
2. MP4
3. Tayangan slide
4. Kad Manila
5. Komputer
6. Buku Teks
7. Buku Rujukan
8. Kertas Mahjong
9. Kertas A4

Tujuan penggunaan alat bantu mengajar ini adalah bagi membolehkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah dan guru juga dapat menyampaikannya dalam bentuk yang lebih berkesan dan menarik. Perkara utama yang perlu diberi perhatian sewaktu menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah penggunaannya dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar. Oleh itu kemahiran menggunakan alat-alat yang disediakan perlu dikuasai oleh guru bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sewaktu mengendalikan kelas-kelas tertentu, terutamanya alat-alat teknologi seperti slaid projektor, televisyen, video, atau alatan multimedia yang lain.

Tanpa alat-alat ini ia mungkin akan mengurangkan keberkesanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar.

ANTARA KAEDAH LAIN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IALAH:-

1) Kaedah Halaqah

Kaedah ini biasanya dilakukan dengan para pelajar duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan untuk mendengar syarahan daripada guru. Pada kebiasaannya, guru bersandar pada dinding atau tiang masjid dengan menghadap kiblat.

2) Kaedah Induktif

Kaedah ini bertujuan untuk membimbing pelajar mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kumpulan induksi. Guru yang menyampaikan kaedah ini memberi contoh-contoh dan butir-butir yang kecil, kemudian ia membanding dan menentukan sifat-sifat persamaan antaranya untuk mengambil kesimpulan dan membuat dasar umum yang berlaku kepada bahagian-bahagian dan contoh-contoh yang diberi dan belum diberi.

Kaedah ini sangat berfaedah bagi murid-murid untuk membiasakan mereka berfikir, membanding, menimbang antara bahagian dan mengambil kesimpulan dan prinsip-prinsip umum dari bahagian yang disampaikan itu.

3) Kaedah Penyelesaian Masalah
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.
Secara umumnya, penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut:
1. Kenal pasti dan faham masalah.
2. Jelaskan masalah
3. Cari alternatif penyelesaian masalah.
4. Lakukan operasi penyelesaian.
5. Nilaikan penyelesaian
Kaedah ini bertujuan menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasikan konsep, prinsip dan teori yang telah dipelajari. Ia juga menggalakkan pemikiran kritis, analitis, logis dan rasional di samping meningkatkan dan memperkukuh ingatan pelajar. Kaedah ini juga memenuhi kehendak prinsip ’belajar melalui membuat’.

4) Kaedah Tunjuk Cara atau Demonstrasi

Kaedah ini merupakan satu cara menyediakan bahan pelajaran iaitu objeknya atau prosesnya. Dalam kaedah ini, ia mengutamakan pemerhatian murid secara langsung terhadap sesuatu objek atau proses, kemudian membuat kesimpulan tertentu.

Kaedah ini memerlukan penglibatan kedua-dua belah pihak iaitu guru dan pelajar melalui pengajaran yang disampaikan secara praktikal. Kaedah ini membolehkan pelajar mencontohi sesuatu dengan lebih mudah dan tepat. Ia juga dapat menarik minat pelajar di samping berpeluang untuk belajar bukan sahaja secara teori tetapi juga melakukan sesuatu secara praktikal.

5) Kaedah Amali

kaedah ini melibatkan penglibatan dua hala iaitu antara guru dengan pelajar dalam sesuatu pengajaran yang disampaikan. Dalam kaedah ini, penyertaan dan pemerhatian pelajar secara langsung pada sesuatu projek ataupun proses diutamakan. Guru akan memberi bimbingan dan tunjuk ajar pada pelajar sepanjang pengajaran melalui kaedah ini. Setelah latihan amali dilakukan, mereka akan membuat sendiri kesimpulan di sebalik kerja itu, sama ada yang membawa kepada peningkatan pengetahuan ataupun kemahiran. Kaedah ini dapat membantu pelajar bagi mengukuhkan ingatan mereka pada pengajaran yang disampaikan kerana mereka sendiri sudah melihat dan mengikuti segala proses, peristiwa dan fenomena yang dialami.

Kaedah amali dapat memberikan pelajar-pelajar peluang untuk berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Mereka akan memperoleh pengalaman langsung dalam memperoleh kemahiran, pengetahuan, kesimpulan dan celik akal dalam unit-unit pembelajaran berkenaan.

Tujuan kaedah ini juga adalah untuk membolehkan para pelajar melihat dan mengikuti satu siri langkah, peristiwa atau fenomena dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan pelajar-pelajar mendapatkan maklumat tanpa penglibatan guru.

6) Kaedah projek

Ia adalah kaedah yang telah diubahsuai daripada kaedah menyelesaikan masalah. Melalui kaedah ini pelajar akan berpeluang merasai sendiri pengalaman pembelajaran dengan melakukan sendiri aktiviti-aktiviti pembelajaran. Kaedah ini berkait rapat dengan kaedah lain seperti kaedah permainan, kerja praktikal, penyelesaian masalah dan luar kelas. Melalui kaedah ini, guru berupaya menimbulkan minat di kalangan pelajar bagi melaksanakan sendiri beberapa aktiviti dalam bentuk dan situasi yang sebenar. Kaedah ini boleh dilakukan , sama ada secara berseorangan ataupun berkumpulan.

Tujuan kaedah ini adalah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain.

Dalam kaedah ini, peranan utama guru adalah menyediakan tajuk-tajuk projek dan memberi peluang kepada para pelajar memilih tajuk-tajuk yang mereka gemari, menyediakan garis panduan secara bertulis serta menerangkan cara mematuhi garis panduan berkenaan sepanjang projek dijalankan di samping bertindak sebagai pembimbing.

Kaedah projek menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, permerhatian dan percubaan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan.

7) Kaedah Pengalaman atau Pendedahan Kendiri

Kaedah ini melibatkan pengalaman guru atau pengalaman pelajar itu sendiri. Setiap pengalaman yang disampaikan itu mempunyai perkaitan dengan objektif pengajaran. Pendedahan kendiri dapat memberi peluang pada pelajar supaya belajar berkongsi cerita ataupun pengalaman dengan rakan-rakan lain di dalam kelas. Melalui pengalaman dengan rakan-rakan lain di dalam kelas. Melalui pengalaman yang ada dapat dikaitkan dengan sesuatu topik pengajaran dan realiti pengalaman pelajar ataupun guru lebih memudahkan pelajar bagi memperoleh maklumat.

8) Kaedah Sokratik

Objektif pengajaran sokratik yang utama ialah pertanyaan. Kaedah ini menekankan kepada perkembangan kemahiran bersoal jawab yang memerlukan kemahiran pemikiran yang lebih mendalam. Melalui kaedah ini, sesuatu objektif senang untuk dicapai. Kaedah ini menjadikan pengajaran berlaku secara dua hala, sama ada daripada guru kepada pelajar ataupun daripada pelajar sesama pelajar. Pelajar akan menyusun dan mengatur pengalaman lampau dan sedia ada bagi menjawab soalan.9) Kaedah Simulasi

Ia adalah salah satu situasi yang serupa dengan situasi yang sebenar bagi tujuan menjalankan latihan bagi menyelesaikan permasalahan. Ia digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memberi latihan pada pelajar supaya mampu melakukan lakonan dengan cara yang sistematik, terkawal dan teratur supaya satu-satu isu ataupun permasalahan yang timbul dalam pembelajaran dapat diselesaikan. Simulasi yang biasa digunakan dalam aktiviti pembelajaran adalah sosiodrama dan main peranan.

10) Kajian Kes

Kajian kesakan mendedahkan pelajar kepada situasi hidup yang sebenar. Pelajar akan menganalisis situasi yang diberikan bagi menghasilkan sesuatu keputusan. Guru bertindak sebagai pembimbing. Biasanya guru lebih cenderung untuk tidak membicarakan isu secara aplikasi sebaliknya memimpin dengan cara konseptual sahaja. Sesuatu kajian kes akan memastikan pelajar dapat membuat keputusan, cadangan ataupun pelan tindakan. Kajian kes ini boleh menjadi panjang, sekadar kajian ringkas ataupun pendek.11) Kaedah Luar Kelas

Kaedah ini bertujuan mengubah suasana biasa pengajaran dan pembelajaran iaitu semasa berada di dalam kelas. Perubahan suasana pengajaran dan pembelajaran akan membolehkan pelajar mendapat pendedahan secara realiti pada topik yang hendak disampaikan oleh guru. Kaedah ini membantu memudahkan mereka memahami secara lebih menyeluruh dengan topik yang hendak diajar.

12) Kaedah Dialog

Kaedah dialog adalah kaedah yang berdasarkan dialog atau perbincangan melalui soal jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak diragukan, dikritik dan dibantah lagi.

13) Kaedah Pengembaraan/ Lawatan

Kaedah lawatan sering diberi pengertian sebagai kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Dalam pelaksanaan kaedah yang dilakukan, guru secara langsung dapat memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dilihat dan dialami oleh murid-murid pada waktu itu, di samping perkara yang dapat dilihat secara kebetulan semasa dalam perjalanan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN ISLAM KBSM-
BAHAGIAN IBADAH

Rancangan Pengajaran Harian
Mata Pelajaran : Ibadah
Kelas : 1 Bestari
Tarikh : 9 September 2008
Masa : 3:00- 4:00 petang
Bilangan Murid : 38 orang
Tajuk : Khutbah Jumaat
Kemahiran : Mempelajari dan memahami Khutbah Jumaat dan huraian
mengenainya.
PENGETAHUAN SEDIA ADA:
1. Murid-murid telah mempelajari tentang Solat Jumaat melalui unit pelajaran sebelumnya.
2. Murid-murid telah mengetahui tentang Khutbah Jumaat melalui media massa.
3. Murid-murid lelaki khususnya pernah menunaikan Solat Jumaat.
HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:
1. Menerangkan maksud Khutbah Jumaat.
2. Menyatakan hukum Khutbah Jumaat.
3. Menerangkan syarat sah Khutbah Jumaat.
4. Menjelaskan rukun khutbah.
5. Menyatakan perkara sunat ketika berkhutbah.
KEMAHIRAN BERFIKIR:
1. Menyusun atur.
2. Membuat inferens dan kesimpulan.
3. Membanding beza.

PENERAPAN NILAI:
1. Menanamkan rasa tanggungjawab dan kewajipan pelajar untuk menunaikan Solat Jumaat.
2. Menekankan kepentingan Khutbah Jumaat sebagai salah satu rukun Solat Jumaat.
3. Mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan dalam Khutbah Jumaat.
BAHAN BANTU MENGAJAR:
10. Tayangan Video
11. MP4
12. Tayangan slide
13. Kad Manila
14. Komputer
15. Buku Teks
16. Buku Rujukan
17. Kertas Mahjong
18. Kertas A4
Langkah/ masa
Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat

Pendahuluan
(3 minit)
-Bacaan doa pelajaran.
-Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran.

-Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.


Set induksi
(7 minit)
-Menayangkan video berkaitan Khutbah Jumaat.

-Guru menyoal murid :
Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut?

-Guru menayangkan video berkaitan Khutbah Jumaat.

-Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian.

-Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan.

-Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai.

-Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini.

Tayangan video

Langkah 1
(12 minit)

-Definisi Khutbah Jumaat:

Ucapan atau syarahan yang disampaikan oleh khatib sebelum Solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran.

-Hukum Khutbah Jumaat:
Wajib
-Dalil kewajipan Khutbah Jumaat:


عن ابن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم .

-Guru menerangkan definisi Khutbah Jumaat kepada murid.

-Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti.
-Guru menyoal murid hukum Khutbah Jumaat.

-Murid menjawab soalan guru.-Guru membacakan dalil kewajipan Khutbah Jumaat dengan jelas.

-Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru.

-Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan dalil kewajipan Khutbah Jumaat dengan suara yang kuat sambil melihat slide.

Tayangan slide


Buku Teks

Langkah 2
(10 minit)
-Syarat sah Khutbah Jumaat:

1. Disampaikan setelah
masuk waktu zohor.

2. Disampaikan sebelum
Solat Jumaat.

3. Rukun khutbah
disampaikan dalam
Bahasa Arab.

4. Khatib duduk
sebentar di
antara dua khutbah.

5. Khatib seorang lelaki.

-Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan syarat sah Khutbah Jumaat.

-Murid yang dipilih mengikut arahan guru.

-Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan syarat sah Khutbah Jumaat.

-Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar.

-Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai.

-Guru menerangkan syarat-syarat sah Khutbah Jumaat secara terperinci.

-Kad manila
Langkah 3(13 minit)
-Rukun khutbah:

1. Memuji Allah Ta’ala,
sekurang-kurangnya
dengan mengucapkan
الحمد لله

2. Berselawat ke atas Nabi,
sekurang-kurangnya
dengan mengucapkan
اللهم صلى على محمد

3. Mengingatkan jemaah
supaya bertakwa kepada
Allah, sekurang-
kurangnya dengan
mengucapkan
إتقوا لله

4. Membaca sekurang-
kurangnya satu ayat al-
Quran sama ada dalam
khutbah pertama atau
kedua.

5. Mendoakan orang-orang
Islam, sekurang-
kurangnya dengan
mengucapkan
اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
-Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan.

-Murid-murid mendengar arahan guru.

-Guru meminta murid mendengar rakaman tentang Khutbah Jumaat dan meminta murid menyenaraikan rukun Khutbah Jumaat yang
terdapat dalam rakaman tersebut.

-Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan rukun Khutbah Jumaat.

-Guru meminta beberapa orang murid menyenaraikan rukun Khutbah Jumaat setelah berbincang dalam kumpulan.

-Murid menjawab soalan guru.

-Guru menjelaskan rukun Khutbah Jumaat dengan terperinci.

MP4

Langkah 4
(10 minit)
-Sunat-sunat Khutbah Jumaat:

1. Disampaikan di atas
mimbar.

2. Rukun khutbah
disampaikan mengikut
tertib.

3. Memegang tongkat
ketika berkhutbah.

4. Memberi salam sebelum
duduk di atas mimbar.

5. Berpakaian kemas.

-Hikmah-Hikmah Khutbah Jumaat:


1. Dapat meningkatkan
keimanan dan
ketakwaan kepada Allah
Ta’ala.

2. Dapat mengambil
pengajaran, nasihat dan
isi kandungan khutbah
yang disampaikan oleh
khatib.

3. Dapat menambahkan
ilmu pengetahuan umat
Islam.

4. Menjadikan umat Islam
lebih peka terhadap isu-
isu semasa yang
berlaku di negara-
negara Islam seluruh
dunia.

-Guru menerangkan tentang sunat-sunat khutbah.

-Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru.

-Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab teka silang kata.

-Beberapa murid tampil ke hadapan secara sukarela untuk menyelesaikan teka silang kata.
-Guru meminta murid-murid menyenaraikan hikmah-hikmah Khutbah Jumaat.

-Setiap murid menyenaraikan hikmah-hikmah khutbah Jumaat.

-Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan hikmah yang mereka senaraikan.
-Buku Teks


-Kertas Mahjong


-Kertas A4
-Buku Rujukan
Penutup
(5 minit) -Kesimpulan dan rumusan:
-Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari.

-Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari.

-Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari.

-Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah.


Ulasan guru:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulasan Penyelia:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOALAN AKTIVITI:
Syarat sah Khutbah Jumaat

Pelajar-pelajar dikehendaki memilih syarat-syarat Khutbah Jumaat dengan betul.

1. Disampaikan setelah masuk waktu zohor.

2. Memuji Allah Ta’ala, sekurang-kurangnya dengan mengucapkan الحمد لله

3. Disampaikan di atas mimbar.

4. Disampaikan sebelum Solat Jumaat.

5. Rukun khutbah disampaikan dalam Bahasa Arab.

6. Rukun khutbah disampaikan mengikut tertib.

7. Membaca sekurang-kurangnya satu ayat al-Quran sama ada dalam khutbah pertama atau kedua.

8. Khatib duduk sebentar di antara dua khutbah.

9. Khatib seorang lelaki.
SOALAN AKTIVITI:
Sunat –sunat Khutbah

1) Khutbah akan disampaikan di atas ___________________ atau tempat yang tinggi.
2) Khatib akan memberi ___________________ pada orang yang ada berdekatan mimbar, kemudian setelah tiba di atas mimbar, khatib akan kembali memberi salam kepada seluruh jemaah.
3) Khatib akan _________________ kepada jemaah.
4) Khutbah akan disampaikan dengan penuh semangat dengan suara yang ______________.
5) Khutbah yang diberikan adalah ringkas tetapi ________________.
6) Ketika berkhutbah, khatib disunatkan memegang __________________

1 T I N G G I
O
N 3 S
2 M E N G H A D A P
I K L
M 3 P A D A T
B T M
A
R

MELINTANG
1) Khutbah akan disampaikan dengan penuh semangat dengan suara yang ______________.
2) Khatib akan _________________ kepada jemaah.
3) Khutbah yang diberikan adalah ringkas tetapi ________________.

MENEGAK
1) Ketika berkhutbah, khatib disunatkan memegang __________________.
2) Khutbah akan disampaikan di atas ___________________ atau tempat yang tinggi.
3) Khatib akan memberi ___________________ pada orang yang ada berdekatan mimbar, kemudian setelah tiba di atas mimbar, khatib akan kembali memberi salam kepada seluruh jemaah.

SOALAN PENILAIAN:

1. Berikan pengertian Khutbah Jumaat ?

2. Nyatakan rukun Khutbah Jumaat ?

3. Nyatakan syarat-syarat sah Khutbah Jumaat ?

4. Senaraikan perkara-perkara sunat Khutbah Jumaat ?

5. Jelaskan tiga hikmat Khutbah Jumaat ?

KESIMPULAN
Sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk membentuk identiti anak bangsa, menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara, berfungsi sebagai wahana yang kukuh untuk mencapai perpaduan serta kesejahteraan bangsa dan negara. (Tajul Ariffin dan Nor’Aini,1992). Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang (Atan Long, 1978). Ia juga adalah satu proses menukarkan pola tingkah laku manusia. Tingkah laku ini bermaksud tingkah laku dalam pengertian yang luas termasuk pemikiran, perasaan dan perbuatan nyata. Menurut Ralph (1949), objektif pendidikan bermakna perubahan tingkah laku yang dicari atau yang dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi pendidikan ke atas pelajar-pelajarnya.
Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketerampilan, mahir, berkebolehan, inovasi, kreatif, bertanggungjawab serta bermodal tinggi. Guru merupakan orang yang memainkan peranan untuk menentukan perkara-perkara yang akan dipelajari oleh pelajar. Di samping itu, mereka juga mestilah orang yang berpengetahuan dalam perkara-perkara yang hendak diajar. Oleh itu, guru juga mestilah dididik terlebih dahulu. Perkara-perkara yang diajar oleh guru mungkin tidak dapat memenuhi kehendak dan minat pelajar. Ini dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan (Abdul Rahman Aroff, 1987).

1. Abdul Rahim Abdul Rashid, Abdul Aziz bin Talib, Abdul Ghafar Md. Din &
2. Mohamad Haron. ( 1992 ). Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
3. Ahmad Mohd. Salleh. (2004). Pendidikan Islam Falsafah, Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
4. Aninah Janang. (2007). Profesion Keguruan Semakin Malap? Dewan Masyarakat. (5).
5. Ee Ah Meng. (2002). Pedagogi III, Edisi Kedua (Semester III). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
6. Ghazali Darusalam. (2004). Pedagogi pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
7. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah pengajaran & pembelajaran. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
8. Mohd Yusuf Ahmad. (2004). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
9. Mok Song Sang dan Lee Shok Mee. (1991 ). Pedagogi 3 Bahagian A Pengajaran dan Persediaan Mengajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

10. Shahabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaacub & Mohd. Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

11. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmina Md. Yusoff. (2006). Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

12. Zainudin bin Hassan,Tengku Suhashila bt. Tengku Langjuna,Mohad. Najib bin Abdul Ghaffar& Hamdan bin Said. (2007). Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.

13. Zainudin bin Hassan,Tengku Suhashila bt. Tengku Langjuna,Mohad. Najib bin Abdul Ghaffar& Hamdan bin Said. (2007). Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. Hlm. 1-2. Diperolehi oktober 19, 2008,dari www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2007/TeacherEdn/zainudinUTMfp.pdf.

0 Comments:

Post a Comment